Thursday, June 15, 2017

Satunuska ja Jumala küs 2


part 1
järgTiiu Krumholts
Tiiu Krumholts Rm 8,19 Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist.
Remove
Peeter Liiv
Peeter Liiv Selles maailmas küll :) "Kõik loodu ägab ja oigab..." oma võrranduses :(
Remove
Georg Liiva
Georg Liiva Pühakojad peaksid olema eeskujuks inimestele, kuid praegu on see VASTUPIDI, niikaua kuni pole sealt eemaldatud igasugu kujusi ja pilte (mis meenutavad nii prohveteid kui ka Jeesust ristil, ....) ja igasugu mõtetuid tseremooniad (nagu "armulaud" ja võibolla muudki....), siis Issand -valab- Oma VIHA KÕIGEPEALT SINNA VÄLJA .....

....Hesekiel 13 : ....3 - Nõnda ütleb Issand Jumal: Häda jõledaile prohveteile, kes käivad omaenese vaimu järgi ega ole midagi näinud!
4 - Nagu rebased varemete vahel on su prohvetid, Iisrael.
(Iisrael tähendab tänapäevaks neid inimesi, kes on kuulnud Issandast, kui päästjast, kuid panevad ikkagi Jumalale vastu!?)

5 - Te ei ole läinud pragude ette (et kurjust paljastada)
ega ole teinud müüri Iisraeli soo ümber,
(ehk nende inimeste ümber, kes tahavad SÜDAMEST järgida Issandat)
et see püsiks võitluses Issanda päeval.
(ehk- sel päeval, kui kõik on lõpuks kuulnud Issandast - KURJUSE HÄVITAJAST)

6 - Nad on näinud tühja ja nende ennustused, kes
ütlevad: „See on Issanda sõna!”, on valed, sest Issand ei ole neid läkitanud; ometi nad ootavad, et sõna täide läheks!

7 - Eks te ole näinud tühja nägemust ja ennustanud valet, kui
olete öelnud: „See on Issanda sõna!”, kuigi mina ei ole rääkinud?

8 - Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Et te räägite tühja ja
näete valet, vaata, siis ma tulen teile kallale, ütleb Issand
Jumal.

9 - Minu käsi on prohvetite vastu, kes näevad tühja ja
ennustavad valet; nad ei tohi olla minu rahva osaduses, neid ei
tohi kirjutada Iisraeli soo kirja ja nad ei tohi tulla Iisraeli
maale. Ja te saate tunda, et mina olen Issand Jumal.
(Nüüdseks tähendab IISRAELI MAA kohta, kus on Issanda KAITSE, mis EI OLE praegune maine Iisrael)

10 - Sellepärast, jah sellepärast, et nad eksitavad mu rahvast,
öeldes: „On rahu”, kuigi rahu ei ole. Ja kui rahvas ehitab
seina, vaata, siis nad võõpavad seda lubjaga.
("lubjaga" ehk VALEGA)

11 - Ütle lubjaga võõpajaile, et see variseb! Tuleb uputav
sadu, teie, raheterad, langete, ja sina, marutuul, puhked.

12 - Jah, vaata, sein variseb! Eks siis küsita teilt: „Kus on
võõp, millega te võõpasite?”

13 - Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Ma lasen oma tulises
vihas puhkeda marutuule, mu vihas tuleb uputav sadu ja mu raevus tulevad raheterad, et teha lõpp.

14 - Ma lõhun ära seina, mille te olete lubjaga võõbanud, ja
paiskan selle maha, nõnda et alusmüür paljastub; kui see
langeb, saate te sealjuures otsa. Ja te saate tunda, et
mina olen Issand.

15 - Ma vaigistan oma viha seina kallal ja nende kallal, kes on
seda lubjaga võõbanud, ja ütlen teile: Ei ole enam seina ega
selle võõpajaid,

16 - Iisraeli prohveteid, kes kuulutavad prohvetlikult
Jeruusalemmale ja näevad sellele nägemust rahust, kuigi rahu ei ole, ütleb Issand Jumal.

17 - Aga sina, inimesepoeg, pööra pale oma rahva tütarde
poole, kes enda arvates kuulutavad prohvetlikult, ja kuuluta
neile
18 - ning ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Häda neile, kes
õmblevad sidemeid kõigile randmeile ja valmistavad peakatteid
nii suurtele kui väikestele, et püüda hingi! Kas tahate püüda mu
rahva hingi ja iseenese jaoks jätta hinged elama?
(see kehtib KÕIGI koguduste liikmete kohta, kes veel ei mõista, et Issand Jumal tahab Päästa Kogu Oma Loodu kurjusest)

19 - Te teotate mind mu rahva ees peotäie otrade ja
leivapalukeste eest (ehk- igasugu mõtetud RITUAALID), surmates hinged, kes ei pea surema, ja
jättes elama hinged, kes ei pea jääma ellu, valetades mu
rahvale, kes kuulab meeleldi valet.

20 - Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, ma tulen teie
sidemete kallale, millega te seal püüate hingi nagu linde, ja
rebin need teie käsivartelt ning päästan hinged lahti, hinged,
keda te olete püüdnud nagu linde.

21 - Ja ma käristan lõhki teie katted ning päästan oma rahva
teie käest, ja nad ei ole enam saagiks teie kätele; ja te saate
tunda, et mina olen Issand.

22 - Et te olete valmistanud valega õige SÜDAMELE valu, aga mina ei ole valmistanud temale valu, ja et te olete kinnitanud õela käsi, et ta ei pöörduks oma kurjalt teelt oma elu hoidmiseks,

23 - siis ei saa te (EKSITAJAD) enam näha tühja ega teha valeennustusi,
vaid ma päästan oma rahva teie käest; ja te saate tunda, et
mina olen Issand.” ....
Remove
Georg Liiva
Georg Liiva Võtsin ka varem "leivamurdmisest" osa, kuna siis ei olnud ma veel nii põhjalikult Jumala Sõnast aru saanud. Seda arusaamist annab Jumal vähehaaval.
Ma olen kristlastele sellest "leivamurdmisest" läbi Jumala Sõna "puust ette teinud ja punaseks värvinud"
, kuid Jumal on õigesti ette ennustanud, et nad ei taha sellest kuuldagi!?

Samuti, nagu OMAL AJAL : Noa, Taanieli ja Iiobi pärast pidid nii paljud kannatama, sest nad teadsid oma õigust Jumalalt, kuid seda eelkõige enda jaoks!?

Väike näide:
...Hesekiel 14 : ....12 - Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
13 - „Inimesepoeg! Kui maa teeb pattu minu vastu, olles täiesti
truudusetu, ja kui ma sirutan oma käe tema vastu ja murran katki
tema leivatoe, läkitan sinna nälja ja hävitan sealt inimesed ja
loomad,
14 - ja selle keskel oleksid ka need kolm meest: Noa, Taaniel
ja Iiob, siis päästaksid nad oma õiguse tõttu ainult omaenese
hinged, ütleb Issand Jumal. ......
Remove
Revo Jaansoo Rahner
Revo Jaansoo Rahner Seda arusaama levitab ja juhib lutsiferiaanlik religioosne eliit. Tegemist on Saatana sünagoogiga, nii oli Jeesus Kristuse eluajal ning on samuti kaasajal.

Saatana sünagoogi käsitlus absoluutsest vabadusest ning inimesest kui autonoomsest olendist,
iseenda jumalast, kes ise enda jaoks otsustab, mis on hea ja mis on kuri, on küüniline vahend vabaduse röövimiseks ning nende heitmiseks kirgede ja pattude ning selle ideologiseeritud riigi orjusse.

Saatana sünagoogi liikmed teavad ise seda väga hästi, et usuline liberalism on ainult ajutine vahend objektiivse moraalse korra hävitamisel, teavad, et pärast liberalismi tehtud laastamistööd kristliku ühiskonnakorra ja moraali varemetele ehitatavas uues ühiskonnas pole ette nähtud mingit vabadust ega inimõigusi peale vabaduse ja õiguse mõelda ja teha seda, mida “valgustatud targad” rahvale massiteabevahendite kaudu ette kirjutavad.
Remove
Margus Meigo
Margus Meigo Hirmuäratava kiirusega sinnapoole minnakse
Edit
Margus Meigo
Margus Meigo (vasakpoolsetest, JUmala vastastest, päris Juudi vastastest, kommunistidest jne)
Edit
Marko Mägila
Marko Mägila Saatan on selle maailma jumal. Pole eriti imestada, sest isegi Jumal-Isa lasi vana lepinu ajal Iiobit kiusata. Talle oli antud meelevald. Nii on kirjutatud.
Tänapäeval pole tal juriiduliselt Jumala ees enam võimu, kuid ometi on ta selle maailma jumal, määratud ajaks sõnakuulmatute laste sees..
Remove
Revo Jaansoo Rahner
Revo Jaansoo Rahner Alg- ja keskastmete tasemel propageeritakse teatud ühingutes liberalismi ja humanismi, inimese sõltumatust ning agnostitsismi või otsese ateismi kujul, sisendades, et “vabastatud inimene” on iseenda ainus peremees, inimene on loomult hea ning iseeneses piisav oma ülesannete täitmiseks ning et ta ei vaja kellegi üleloomulikku armu, abi ja päästmist. See on rünnak inimest ainsa tõelise Jumalaga siduvate kuulekuse ja armastuse sidemete purustamiseks. Ühingu kõrgematel astmetel hakatakse rääkima salapärasest Suurest Arhitektist kui tõelisest Jumalast, kes on (mittepühendatute laiadele massidele) tundmatu, kelle tõeline nimi on väljendamatu ning kes juhib maailma ja inimkonna arengut oma plaani kohaselt. Kui nii, siis ei saa kõnealuse ühingu liikmete arvates peab inimene alluma Universumi Suure Arhitekti plaanidele. Kui side “türanliku Adonaiga” on kord kuuletumatuse ja mässu kaudu purustatud, asetatakse inimese silme ette teine, saladuslik ja tundmatu, kes avaldab end teadmishimulisele ühingu liikmele sammhaaval pühendatute käe all, siis, kui need leiavad kandidaadi olevat piisavalt sobiliku “puhtaima valguse” vastuvõtmiseks. Nüüd hakatakse “türanlikust Adonaist” ehk kristlaste Jumalast vabastatud inimest (kes ei pidanud vajama ju kellegi üleloomulikku abi), sammhaaval ja ettevaatlikult, et liialt eredast “valgusest” pimestatud inimene äkki ära ei kohkuks ja tagasi ei põrkaks, siduma ühe teise Jumalaga, keda tal pidavat väga vaja olema ning kes nõuab temalt samasugust kuulekust ning oma tahte autonoomiast loobumist kui temalt nõudis kunagi too “türanlik Adonai”:

“Selline on, nagu me teame, kaasaja inimese õnnetu olukord, et ta pole mitte ainult omal jõul võimetu jõudma eesmärgini, vaid ta pole ka võimeline tegema sel teel kasvõi ühtki sammu ilma teise toetava käe abita, tema abita, kes avab talle sissepääsu õigele teele ning toetab teda edasisel eluteel.

Samuti on teada, et see vägev käsi on ühtlasi ka teostav, tark ning tegev põhjus, et tema silm näeb kõike, et tema abi toetab kõike ajalises maailmas. Kui nii, kui tema seadused on ülimuslikud ja teisi välistavad, kuidas siis inimene oma nõrkuses ning suurimas vaesuses võib hakkama saada ilma sellise abita?

Seega on hädavajalik, et ta [“vabastatud inimene”] tunnistaks uuesti nii selle esmapõhjuse olemasolu kui ka tema abi hädavajalikkust oma õiguste taastamiseks. Ta peab samuti tunnistama, et kui ainult tema suudab täielikult rahuldada kõik tema soovid teda kimbutavates raskustes, siis on inimese esimeseks ja kõige kasulikumaks kohuseks lahti öelda omaenese nõrgast tahtest ning sellest valesärast, millega ta püüab ilustada oma eksimusi. Ta peab täielikult ning jagamatult andma end selle võimsa põhjuse hoolde, sest tema on praegu ainus teejuht, keda endale valida.

Tõesti, tema on ainus ülim võim, mis on võimeline parandama nii kurja, mille tegi teine inimene, kui ka selle kurja, mille inimene tegi iseendale; kuna tema silmad on pidevalt pööratud tema poole nagu ka kõigi nelja ilmakaare poole. Kuid inimene, kellel on samasugune vaimne ja hävimatu olemus nagu temalgi, on tema jaoks hindamatu väärtusega...

Ta ei tohiks rohkem kahelda selles, et lähenedes sellele jõule, ei lähene ta mitte üksnes ainsale tõelisele valgusele, mille osaliseks võib ta saada ning et ta leiab lepingus temaga mitte ainult kogu teadmise [tunnetuse, gnoosise], vaid veel enam, ta leiab temalt ka kogu teadmise iseenda kohta...

Miks siis küll ei või ma eest rebida seda katet, mida ma ees hoian? Miks ei või ma nimetada selle head tegeva põhjuse nime, mis on puhas jõud ja täiuslikkus, millele ma tahaks pöörata kogu maailma tähelepanu? Kuid kahjuks, ehkki see väljendamatu olend, loomuse võti, lihtsate südamete armastus ja rõõm, tarkade tõrvik ning isegi pimedate salajane tugi ei lakka toetamast inimesi igal nende sammul, nagu ta ka juhib ning kannab hoolt kogu maailma asjade eest; jah, kahjuks on tema nimi, mis teda kõige paremini väljendab, selline, et piisab ainuüksi selle väljaütlemisest, ning enamik ei taha uskuda tema voorustesse ning ütleks lahti kogu minu õpetusest. Seega tähendaks selle olendi otsene ja selge nimetamine hoopis kaugenemist sellest üllast eesmärgist, milleks on tema austamine.

Eelistan seega usaldada oma lugejate teravat mõistust, seda, et hoolimata katetest, mille taha varjasin tõe, on intelligentsed inimesed võimelised seda mõistma ning et tõelised inimesed, jah, isegi rikutud inimesed maitsevad tema tarkust ning ei suuda vastu panna tema külgetõmbejõule.” Illuminaatlik-kabalistlik teoreetik Louis Claude de Saint-Martin, üks martinistide salaordu asutajaid, oma teoses Eksitustest ja tõest, Edinburgh, 1782, II osa, lk 228-230, siin tsiteeritud: P. Virion, Rząd światowy, lk 200, alusel.
Remove
Ilmar Urb
Ilmar Urb Revo Jaansoo Rahner Uus loodu Kristuses loeb, mitte mingi tarkus läbi teadmise. :)
Remove
Margus Meigo
Margus Meigo Üks ja sama leping on suures plaanis,
sõnum on, et sellejärgi saad aru, et päris messaja on tulnud ja olnud, kui vanemad hakkavad laste poole pöörduma, seda aga pole siiani veel juhtunud


(vanatestamendi lõpp, vihjeks)
Edit
Margus Meigo
Margus Meigo KUid kui kaasa aitame, siis hakkab juhtuma küll
Edit
Revo Jaansoo Rahner
Revo Jaansoo Rahner Ilmar Urb, tänud asjakohase märkuse eest. Tõsi, kõnealuse ordu olemus ja eesmärgid on suure enamuse eestlaste jaoks tundmatud. Parimal juhul on need arusaamad segased, et sellel teemal tõsiselt rääkida on peaaegu võimatu. Kuid seda parem kõnealusele orduvendadele! Olles salaorganisatsioon, tuleb neile üldsuse teadmatus või skeptilisus ainult kasuks.
Remove
August Soomre
August Soomre http://www.tv7.ee/vod/player/4524/ Taeva külastusest ja Jumala osaduse tähtsust!
Pastor Oden Hetrick räägib, mida ta nägi mitmete…
tv7.ee
Remove
August Soomre
August Soomre Ütleb vana sõna,et ka vaenlast peab tundma,see aga ei tähenda seda,et temaga siduma peab vaid arvestama,et tegemist on esimese langenud ingliga lutsifer,keda nimetatakse saatanaks ehk kurat,vastu panija Jumalale uhkusega ja valega ja tagatipuks süüdistaja,kes kaebab Jumala ees päevad ja ööd! Võtke Piibel kätte ja lugegu neid kirjakohti,mis puututab saatanat ennast saate poole targemaks,ja mis kõike tähtsam uskuda Ainust ja Tõelist Jumala Poega,kes on Isa ja Püha-Vaimuga Igavesti võrdne,sest Ta on Tõeline Päästja,kellele kuulub Au ja kiitust Pühale Nimele! Aamen!
Remove
August Soomre
August Soomre Need kirjakohad aitavad paljastada saatana ehk kuradi tegelik olemus!!!

Esimene Moosese raamat 3:14 Siis Issand Jumal ütles maole:

„Et sa seda tegid, siis ole sa neetud
kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas!
Sa pead roomama oma kõhu peal
ja põrmu sööma kogu eluaja!
15 Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele,
sinu seemne ja tema seemne vahele,
kes purustab su pea,
aga kelle kanda sa salvad.”

Iiob 1:6 Ent ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Issanda
ees, tuli ka saatan nende sekka.
7 Ja Issand küsis saatanalt: „Kust sa tuled?” Ja saatan
vastas Issandale ning ütles: „Maad mööda hulkumast ja
rändamast.”
8 Siis Issand ütles saatanale: „Kas oled pannud tähele mu
sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole: vaga ja õiglane
mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast.”
9 Saatan vastas Issandale ning ütles: „Kas Iiob asjata
Jumalat kardab?
10 Eks sa ole teinud igast küljest aia ümber temale ja ta
kojale ning kõigele, mis tal on? Sa oled õnnistanud tema
kätetööd ja ta kari on siginenud maal.
11 Aga pista ometi käsi tema külge ja puuduta kõike, mis tal
on! Kas ta siis õnnistab su palet?”
12 Siis Issand ütles saatanale: „Vaata, kõik, mis tal on,
olgu sinu käes! Ära ainult pista kätt tema enese külge!” Ja
saatan läks Issanda juurest ära.

Jesaja 14:12 Kuidas sa ometi oled
alla langenud taevast,
helkjas hommikutäht, koidiku poeg,
tükkidena paisatud maha,
rahvaste alistaja?
13 Sina ütlesid oma südames:
„Mina tõusen taevasse,
kõrgemale kui Jumala tähed
tõstan ma oma aujärje
ja istun kogunemismäele
kaugel põhjamaal.
14 Ma lähen üles
pilvede kõrgustikele,
ma teen ennast
Kõigekõrgema sarnaseks.”

Hesekiel 28:Nõnda ütleb Issand Jumal:
Sa olid nagu eeskujulikkuse pitserimärk
täis tarkust ja täiuslikult ilus.
13 Sa olid Eedenis, Jumala aias,
sul olid katteks kõiksugu kalliskivid:
rubiin, topaas ja jaspis,
krüsoliit, karneool ja nefriit,
safiir, türkiis ja smaragd;
su raamistised ja õnarused
olid kullast tehtud,
valmistatud su loomispäeval.
14 Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitsja,
ja ma panin sind pühale mäele;
sa olid otse jumalik olend,
kes võis käia tuliste kivide keskel.
15 Sa olid laitmatu oma teedel
alates su loomispäevast,
kuni sinus leiti ülekohut.

Matteuse evangeelium 4:Jeesust kiusatakse kõrbes
1 Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata.
2 Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd
paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte.
3 Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled
Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!”
4 Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on:
Inimene ei ela üksnes leivast,
vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.”

5 Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma
pühakoja harjale
6 ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta
ennast alla, sest kirjutatud on:
Sinu pärast käsib ta oma ingleid
ja nemad kannavad sind kätel,
et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.”

7 Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi
kiusata Issandat, oma Jumalat.”
8 Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja
näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust
9 ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha
langed ja mind kummardad.”
10 Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest
kirjutatud on:
Kummarda Issandat, oma Jumalat
ja teeni ainult teda!”

11 Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli
tema juurde ja need teenisid teda.

Johannese evangeelium 8:44 Tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões,
sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma,
sest ta on valetaja ja vale isa.

Pauluse teine kiri korintlastele 4:3 Kui meie evangeelium on siiski kinni kaetud, siis on see
kinni kaetud neile, kes hukkuvad,
4 neile uskmatuile, kellel praeguse aja jumal on mõtted
sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse
kirkuses, kes on Jumala kuju.

Pauluse kiri efeslastele 6:12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid
meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse
maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.

Jaakobuse kiri 4:7 Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta
põgeneb teie juurest.

Peetruse esimene kiri 5:8 Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu
möirgav lõvi, otsides, keda neelata.

Johannese esimene kiri 3:8 Kes teeb pattu, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest
peale. Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks
kuradi teod.

Johannese ilmutus 12:4 Ta saba pühkis ära kolmandiku taevatähti ning viskas
need maa peale.8 Lohe ei saanud võimust, ja enam ei leidunud neile
aset taevas.
9 Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda
hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad - ta
heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga.
Ilmutus 20:Lõplikust võidust saatana üle
7 Kui need tuhat aastat otsa saavad, lastakse saatan lahti
oma vanglast
8 ning ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilmamaa neljas
nurgas, Googi ja Maagoogi, koguma sõtta neid, kelle arv on nagu
mereliiv.
9 Ja nad tulevad üles ilmamaa lagendikule ja piiravad ümber pühade
leeri ja armastatud linna. Ja taevast langeb tuli ning sööb
nad ära.
10 Ja kurat, nende eksitaja, visatakse tule- ja väävlijärve, kus on ka
metsaline ja valeprohvet; ning neid piinatakse päevad ja ööd
igavesest ajast igavesti.
Remove
Peeter Liiv
Peeter Liiv Saatan on tolle "jumal" kes arvab et tal on õigus ega "kannata vastuvaidlemist". Mõttepeetus või -kramp, võimetus edasi, sügavamale mõelda ja avastada. Jumal on Protsess, lõputu kasv, mitte "valmisprodukt" :). Kristlane "põgeneb elust", kuna ei tule sellega toime, selleks et "sellesse naasta" - terviklikuma inimesena, kes ei erista ega eralda ennast enam MaailmaTervikust
Remove
Margus Meigo
Margus Meigo aga kui öelda kellegile "sul on õigus"
ja siis teine usub, et see kes talle seda ütles, on õigus (eksimise asemel),
sis see päris ohtlik ju...


Ja kummal poolel me siin olla sooviksime,
ikka õiguse eks.
Senikaua kui õigust headuse all mõtleme ja headust tarkuse,
sest kes ei leia tarkust (mis naissoost) seda ei oota elu
(Õpetussõnad, 8 wast)
Edit
Margus Meigo
Margus Meigo ()Niisama jauran pets, polnud päris lõplik mõte, kuid ennetasin juhuks kui keegi nii mõtlema hakkab lugedes)
Edit
Peeter Liiv
Peeter Liiv No hää et edasi mõtled ju... :) Eks vahel või ju ka "õigus" olla, kui nt oled piisavalt avatud ja empaatiline. Eks "Püha Vaim" (see kristluse "püha lehm") olegi seotud rohkem selliste seisunditega kus "Taevas avaneb" ja kus Ilu ja sellest sündiv Armastus sõnastub ka Tõena... Siis võimalik kogeda ka katarsist, Puhastust....Ja neil hetkil tõuseb Religioon Kunsti kõrgustesse
Remove
Anne Leivalt
Anne Leivalt Nii palju juttu. No panen punkti kirja ja loen kui jõuan. Ehk huvitavatki :-)
Remove
Margus Meigo
Margus Meigo Vast siis, sellised mõtted tulevad, kui taolistes kirikutes käid kes selliseid sümboleid julgelt näitab: https://www.facebook.com/740368982681853/photos/a.740395209345897.1073741827.740368982681853/1519694261415984/?type=3&theater
Aivo Puritaan
Aivo Puritaan Idiooditsete või?
Remove
Margus Meigo
Margus Meigo Aivo Puritaan Nalja teete või ?
Mis sa pead neid pentagrammiga EU lippe, kommunismi sümboleid ja kui need vabamüürlaste üle võetud nõia sübolid kirikutes on, pead seda normaalseks või ?
Edit
Aivo Puritaan
Aivo Puritaan Jutt on kristlusest.Te parem kasutage oma ajuressursse selleks et pihta saada miks risti vihatakse ja usklikega tüli noritakse.Soe soovitus,kasutage enne kui on jahtunud.
Remove
Margus Meigo
Margus Meigo Ja soe soovitus: vaata ennem postitust, kui Suu avad, võib ära jahtuda teine, koos südamega.
Pildil on KRIKUD, JUTT ON KRISTLASTEST postituses ja postiuse SISU on omakorda seotud algpostituse theesi/küsimusega
Edit
Aivo Puritaan
Aivo Puritaan Vaadake oma rokast lõusta
Varjad end õilsa sümboli taha...raipe haisu tunnen.See on häbi Teile.Ütlesin...napp ajuressurss nagu teil on,kasutage seda.
Remove
Margus Meigo
Margus Meigo Ega Sa järgmine
Joel Friedrich Steinfeldt järgija ja sõber, meeskonna kaaslane ole?
Igaks juhuks küsin, siis tean kuidas suhtuda, millist abi pakkuda,
...See more
Edit
Margus Meigo
Margus Meigo Vbandused, kui liiga terav olin @ Aivo Ammann
Edit
Aivo Ammann
Aivo Ammann What? ma juba ammu nendes nõmedates vägikaika vedamistes ei osale, maailma.inimesed kommivad normaalselt, kristlased tahaks üksteist ää tappa ??!!
Remove
Aivo Puritaan
Aivo Puritaan Ei.Teie nägu pole meie kõigi nägu.
Remove
Aivo Puritaan
Aivo Puritaan Jumalat teenin kuid ma ei teeni oņ inimesist tõpraid.Rahuldav hr.meigo?
Remove
Margus Meigo
Margus Meigo Ammann: see asjakohane viga oli,
Aivo: Peaaegu rahuldav,
kuid ära inimesi sedasi nimeta, see ikkagi oluline Jumala looming, Jumala enda näo järgi, või kuidas, ise ka inimene nagu ?
Edit
Aivo Puritaan
Aivo Puritaan Hr Margus.Te vist ei tunne Viljandi Puritaani.On nii?
Margus Meigo
No comments:

Post a Comment

Comment all the missing comments : )

Seriously.. we like . )
Lase aga tulla!

Margus